Chính thức Huyện Mê Linh đạt chuẩn Nông thôn mới

Zalo

Ngày 8/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 690/QĐ-TTg công nhận huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.

Quyết định nêu rõ: Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019, Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện Nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

Zalo
Huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.

Quyết định cũng nêu rõ: Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng Nông thôn mới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/6/2022.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Sau hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay toàn huyện Mê Linh (TP Hà Nội) có 16/16 xã đạt chuẩn NTM và đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Đến Mê Linh hiện nay, có thể thấy hạ tầng kinh tế-xã hội khang trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Đồng chí Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, cho biết, giai đoạn 2010-2020, huyện đã bố trí hơn 4.011 tỷ đồng, tập trung đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn. Theo đó, giao thông, điện, viễn thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, thủy lợi nội đồng được đầu tư nâng cấp; công tác quy hoạch được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững.

Ngoài việc xây dựng hạ tầng nông thôn, huyện Mê Linh đã chú trọng tổ chức sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, bước đầu xây dựng được thương hiệu hàng hóa nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện ngày càng được nâng lên.