Tin Quy Hoạch là website góp phần phổ biến thông tin, kiến thức về quy hoạch tới người dân, đặc biệt là giới đầu tư nhà đất.